About Institute Razia

מכון הרצי"ה (מכון הרב צבי יהודה) הוא מכון להוצאת ספרים שעל יד ישיבת מרכז הרב. במסגרת המכון יוצאים לאור כתבים של רבני הישיבה, ובפרט ספרים מכתבי יד של מרן הראי"ה קוק, הרצי"ה, והרב אברהם שפירא.

המכון נוסד בשנת תשמ"ב לאחר פטירת הרב צבי יהודה קוק, על שמו הוא נקרא. בראשו עומד הרב בן ציון שפירא, בנו של הרב אברהם שפירא. בנשיאות המכון עומד ראש הישיבה הרב יעקב שפירא.

מפרסומי המכון

כתבי הראי"ה
 • אגרות הראי"ה כרך ד – שנים תר"פ– תרפ"א (כרכים א-ג יצאו בהוצאת מוסד הרב קוק, ובעריכת הרב צבי יהודה קוק):
  מהדורת תשמ"ד בעריכת הרב יעקב פילבר שנים תר"פתרפ"ה 
  מהדורת תשע"ח בעריכת הרבנים בן ציון שפירא וזאב נוימן. 650 עמודים המאגדים קרוב ל-400 אגרות מכתב-יד-קדשו.[1].
 • עין אי"ה– ביאור של הרב קוק על אגדות התלמוד שבמסכת ברכות (ב' חלקים) ומסכת שבת (ב' חלקים).
 • מדבר שור – דרשות של הרב קוק מימי רבנותו בחו"ל, בעריכת הרב מיכאאל הרשקוביץ והרב דוד לנדאו, ירושלים תשנ"ט.
 • מאורות הראי"ה– סדרה ובה מלוקטים כתבים של הרב קוק על המועדים, בסדרה: 
  ירח האיתנים- על ראש השנה יום כיפור וסוכות. (אלולתשנ"ד)
  "חנוכהארבע פרשיות ופורים" – אדר א' תשנ"ה (מהדורה שלישית); 
  שבועות – תשנ"ד;
  על שבת קודש, תשע"ה;
  ענייני תפילה, תשע"ה. בפורמט חיצוני זהה, אך ללא השם "מאורות הראי"ה, יצאה "הגדה של פסח", עם תוספת של לקט "בחודש האביב", תשע"ז (מהדורה רביעית)
 • פנקסי הראי"ה:
  חלק ראשון – הפנקסים שב"קבצים מכתב יד קודשו" ועוד שבעה פנקסים קטנים  (תשס"ח.) 
  חלק שני-  הוא החיבור לנבוכי הדור
  חלק שלישי-  כולל פרקים על ספרי קבלה
  חלק רביעי-  שכולל את פנקס הדפים,
  חלק חמישי-  שמכיל שליש מתוך פנקס מציאות קטן ונספחות.
 • גנזי ראי"ה (א'-ז') – ליקוט דברי הלכה ואגדה מכתבי הרב קוק, בעריכת בן ציון שפירא, תש"ן.
 • באורי הראי"ה למסכת אבות – ליקוט מכִתביו, בתוספת כתבי יד שלא פורסמו עד כה, ירושלים תשס"ו.
 • באר אליהו – פירוש של הרב קוק לביאור הגר"א:
  חלק ראשון, על תחילת הלכות כתובות (תשמח)
  חלק שני, על הלכות עדות ותחילת הלכות הלוואה, (תש"ס)
 • ראש מילין– ביאור מחחשבתי קבלי, על "טנת"א" (טעמי המקרא, הניקוד, התגים והאותיות). במהדורות האחרונות נוספו כתבי יד וכן פירושו של הראי"ה עצמו לתחילת ספרו.
 • אגרות חמדה – לקט אגרות ואמרים בנושא השמיטה – אגרות ומאמרים בהלכה ובמחשבה בנושא השמיטה שנלקטו מכתבי הרב קוק שנדפסו ושבכתב יד, בתוספת מאמרים ומכתבים של בנו הרצי"ה בעניין הלכות שנת השמיטה וחיבתה, ירושלים (תשמ"ז).
ספרים נוספים
 • מכותבי ראי"ה – האישים שעמם עמד הראי"ה בקשרי מכתבים והנושאים בהם עסקו ההתכתבויות, בעריכת הרב נריה גוטל, (תש"ס)
 •  אגרות לראי"ה, מכון הרצי"ה, תש"ן (1990). מהדורה ראשונה חלקית יצאה לאור בשנת תשמ"ז.
 • מנחת אברהם – לקט מתוך פסקיו ומאמריו ההלכתיים של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא (ארבעה כרכים)
 • תורת הלוי – חידושי הרב מרדכי פרום על מסכתות פסחים כתובות ובבא קמא, ועל ספר החינוך.
 • בשמן רענן – ספר זיכרון לרב שלום נתן רענן, ח"א (תש"ן), ח"ב (תשנ"א)
 • אשל אברהם – ספר זיכרון לרב אברהם שפירא, (תש"ע)
 • ביאורי הרצי"ה למסכת אבות – הרב זאב נוימן (עורך), לקט מכתב ידו ומרשימות תלמידיו, (תשעו)
 • מורשה – מאמרים ושיחות בעניני חגים וציבור של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא בעריכת הרב שמיר שייטופ והרב יוני אביב. (ב' חלקים)

המכון נמצא על ברחוב סירקיס 6 ירושלים.
ניתן לרכוש ספרים בימים א-ה בין השעות 14-19

נגישות