• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

מעוז צור ישועתי

מעוז צור ישועתי

על עניינו של נס החנוכה ניתן להסתכל בשני אופנים: ניתן להתמקד ולהתבונן במה שאירע לאבותינו בתקופת החשמונאים ולברר מה בדיוק התרחש בנס, אך ניתן להסתכל על נס חנוכה גם כחלק ממסגרת רחבה יותר, של ארבע הגלויות שגלו ישראל והגאולה מהן – שהרי יוון הייתה הגלות השלישית, ונס חנוכה הוא הגאולה ממנה. דרך זו של התבוננות בנס חנוכה אנו מוצאים בדבריו של המהר"ל, הפותח את ספרו על חנוכה "נר מצווה" בביאור עניינן של ארבע הגלויות. דרך זו אנו מוצאים גם בדברי הרב זצ"ל, המבאר על פי עיקרון זה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם סדר ההדלקה הוא "מוסיף והולך" או...

סיפור יציאת מצרים וארץ ישראל -ארץ זבת חלב ודבש

סיפור יציאת מצרים וארץ ישראל -ארץ זבת חלב ודבש

סיפור יציאת מצרים וארץ ישראל, "ארץ זבת חלב ודבש"* "והיה כי־יביאך ד" אל־ארץ הכנעני והחתי והאֹמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבֹתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבֹדה הזאת בחדש הזה... והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ד" לי בצאתי ממצרים" (שמות יג, ה, ח). הקשר בין סיפור יציאת מצרים ובין ארץ ישראל בפסוקים אלו, שהם המקור למצות סיפור יציאת מצרים, רואים קשר ברור בין הסיפור ובין ארץ ישראל. התורה מציינת במיוחד במעלת הארץ, שהיא "זבת חלב ודבש" (פסוק ה). ארבעת הבנים מוזכרים בהקשר לביאת עם ישראל לארץ ישראל. הבן הרשע המוזכר ראשון (יב, כה-כו): "והיה...

אזכרה למרן הרב זצ”ל בבית הרב

אזכרה למרן הרב זצ”ל בבית הרב

 הרצי"ה וג" אלול בשעתו כאשר הישיבה עברה לשכונת קרית משה, הרצי"ה זצ"ל דאג מאוד מה יהיה עם המקום הזה, כ"כ הרבה תורה, ועניינים חשובים שהיו פה, ואז הבטיחו לו ששני דברים ישארו פה בבית המדרש: ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה וג" אלול. לראות את הרצי"ה בג" אלול היה דבר גדול, והוא עשה את זה גם כדי לחנך את התלמידים שלו שזה לא סתם איזה יום שכתוב בלוח שפלוני אלמוני נפטר, עושים לכבודו אירוע. הרצי"ה היה אומר סליחות בג" אלול, בחורים צעירים שהגיעו לישיבה לא הבינו מה פתאום אומרים סליחות בג" אלול. אבל, כידוע, יש לכך מקור בראשונים. אבי מורי זצ"ל...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד