• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שיחה לפרשת בא

שיחה לפרשת בא

            "'החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם...'. נתקשה מרע"ה עד שהראה לו הלבנה בחידושה וא"ל כזה ראה וקדש" (רש"י עה"פ מכילתא בא א').             אומות העולם מונים מתשרי, ישראל מונים מניסן. מקובל בידינו ניסן כחודש הגאולה - "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל" (ר"ה י"א א).             "שמור את...

שיחת פרשת השבוע -פרשת בא- תשע"ז

שיחת פרשת השבוע -פרשת בא- תשע"ז

גוי קדוש "ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אליהם לכו עבדו את ה" אלקיכם מי ומי ההלכים, ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנתינו בצאננו בבקרנו נלך כי חג ה" לנו". אמר להם פרעה: "ראו כי רעה נגד פניכם". לכן, "לכו נא הגברים ועבדו את ה" כי אותה...

פרשת בא

פרשת בא

"מעיד אני עלי שמיים וארץ" הגמרא ביבמות (ט"ז.) מספרת ש"בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין... והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם גדול היה, ועיניו קמו מלבא לבית המדרש... אמר להם... מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים: צרת הבת אסורה,...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות