• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש

פרשת ויקהל פקודי – פרשת החודש

  פרשת ויקהל פקודי - פרשת החודש הגר"א שפירא זצ"ל  פרשה זו, פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. ראש וראשן הוא לכם. פרשה זו ניתנה לישראל בהיותם בתוך טומאת מצרים. וכתב הריטב"א בהגדש"פ, כי היתה התגלות שכינה בזמן אמירת פרשת החודש הזה, מלבד ההתגלות...

יונים שמלכלכות

יונים שמלכלכות

בס"ד /הרב בנימין פלהיימר שאלה: ראובן משכיר דירה לשמעון. מעל שמעון גר דייר נוסף שעל מעקה המרפסת שלו יושבת יונים שמטנפות את דירתו של שמעון, לאחר זמן מרובה הלכלוך גרם לפשפשים, וכעת יש צורך בהדברה בדירה. השוכר טוען שבעל הבית צריך לטפל בזה. מי צודק? תשובה: ראשית, עלינו לברר, האם...

התוקף ההלכתי של התערבות בלחיצת יד

התוקף ההלכתי של התערבות בלחיצת יד

שאלה:שמואל ודוד התווכחו מה נכתב בספר מסוים, הויכוח הגיע לטונים גבוהים מאוד שכל צד טען שהוא הצודק, המשיכו להתווכח על העניין עד שקם דוד ואמר אני מתערב איתך על 100 דולר שכך כתוב בספר, ושמואל הסכים ולחצו ידיים, כעבור כמה ימים מצא שמואל את הספר ושם נמצא כתוב כמו שהוא...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות