• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

פנינים לתפילות החג

פנינים לתפילות החג

תפילות החג א. "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו". עוד בעת יציאת מצרים כמו שכתוב (דברים ז" ז" ח") "לא מרובכם מכל העמים חשק ד" בכם ויבחר בכם וגו" כי מאהבת ד" אתכם וגו" הוציא ד" אתכם ביד חזקה וגו"" (ועי" בשל"ה פר" בא אות כ"א). "ורוממתנו מכל הלשונות". זו תפילה. וכמו שכתוב (דברים ד" ז") "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כד" אלהינו בכל קראנו אליו", ומעלה זו החלה כבר בזעקת בני ישראל במצרים ובים סוף. "וקדשתנו במצותיך" עוד במרה. בניתנו שם כמה מצוות: דינין, שבת וכאו"א, כמו שכתוב בסנהדרין (נ"ו ע"ב). "וקרבתנו מלכנו...

תורת חיים חמדתנו

תורת חיים חמדתנו

ד"     תורת חיים חמדתנו הדרכות, אמרות וסיפורים מרבותינו על שקידת התורה ועמלה     - ד - תורת חיים חמדתנו, מפי עליון ניתנה נצח היא נחלתנו, ממדבר מתנה   מרשימות כת"י הגאון רבי יצחק אריאלי זצ"ל על מרן הרב זצ"ל: "לא נזדמן לי אף פעם למצוא אותו בטל, תמיד או לומד ומעיין בספר או תפוס במחשבה עמוקה. לי נדמה שכל היממה היה דבוק ותפוס במחשבות קדושות בלי הפסק, אף בשעת האוכל, כאחד מגדולי הקדמונים. ואין כל חידוש שהשאיר אחריו רכוש גדול של הרבה כרכים בכתובים. זכורני כשהייתי ילד, שפעם ארח בבית חותנו הגאון האדר"ת ז"ל ועמד בשעת חזרת הש"ץ...

מציון תצא תורה

מציון תצא תורה

א"   מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה ישיבת "מרכז הרב" לדורותיה - א -   ישיבה לפי תכונת השלימות של הגאולה – מו"ר הרב שלום נתן רענן-קוק זצ"ל "רבנו הגדול כ"ק אדמור"ח זצוקלה"ה בראותו בחזון קדשו את תקומת ישראל בחבל נחלתו וקבוץ בניה לתוכה, תבע והקים ישיבה לפי תכונת השלימות של הגאולה והיא: קביעת לימוד ישיבתי בעומק ההלכה, בבירור כל השיטות, בכל כוח השקידה והכישרון, יחד עם זה קביעת שעורים בדעת היהדות עפ"י הספרים היסודיים בזה: הכוזרי, האמונות והדעות לרבנו סעדיה גאון, מורה נבוכים ועוד. בהשגחה מעולה של ההתנהגות ביחסים של אדם למקום ואדם לחברו ויחסי הקהל והציבור, וצפיית הגאולה והישועה הכללית. כי...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

Skip to content