Alumni

ברוכים הבאים למדור הבוגרים שלנו

בוגרים יקרים!
‘מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו’ – הישיבה היא בית גידול לאדם, וגם כאשר יוצא אדם לפועלו אחרי שנות לימודיו בישיבה, הקשר עם הישיבה יכול לחיות אותו.
ברוך ה’ יש לישיבה לדורותיה אלפי בוגרים, וכולם זכו להנות מאור ה’ השוכן בישיבה.
במדור זה נשמח לעדכן אתכם הבוגרים בחדשות. ובפרסום מאמרים.

שמרו על קשר !

תיאור התמונה כאן

קצת הסטוריה

טקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסטטקסט טקסט טקסט טקס

קדדקגכדכגדכגד כ דג כ

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

Accessibility