Our High School Students

‘אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה’

שמיניסט יקר ! בישיבתנו ישיבת מרכז הרב מחנכים לאהבת ה’ ולימוד תורה בגדלות. מתוך שמחה ודיבוק חברים.

כדברי מרן הרב קוק מייסד הישיבה בתוכניתו לייסוד הישיבה:
‘תוכנית הישיבה היא מיוסדת בתכונה כזו שחניכיה יצאו תלמיד חכמים גדולים בתורה וביראת שמים, במידות טובות, מצויינים בחוכמת ישראל, בדעת ה’ ברוח לאומי, ואהבת ארץ ישראל בבניינה, בכשרון הטפה והשפעה אישית בהסתגלות לאורחות החיים, בנימוס וברוח כביר, באופן שיהיו ראויים להיות מחנכים ומדריכים ציבוריים בישראל בכל מקומות מושבותיהם’.


הינך מוזמן לפנות בכל שאלה, ובתהליך ההרשמה לאחראי השבושי”ם (מועמדים ללימודים) יאיר גרינברג: 058-7800595

Accessibility