• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שנת השמיטה – שיחה לפרשת בהר

שנת השמיטה – שיחה לפרשת בהר

  מצות שנת השבע, תכנה וענינה   רבת פנים היא מצוה זו של "שבת הארץ" שאנו מתחייבים בה עם כניסת השנה החדשה - שנת תשמ"ז הבעל"ט. אמנם חיובה בה בזמן הזה אינו אלא מדרבנן, ועל כן רישומה מצומצם, מכל מקום אין אנו פטורים מלהתעמק בהלכותיה, ולרדת לעומק מהותה וענינה. במקוריותה היא באה להטיל חותם של מלכות שמים על החיים החברותיים של כנסת ישראל בארץ ישראל באותה מתכונת שיום השבת מכוון לפרט ברשות היחיד שלו. הן כך נאמר על יום השבת: "ויום השביעי שבת לה' אלקיך", וכיוצא בזה נאמר על שנת השבע: "ובשנה השביעית שבת שבתון לארץ - שבת לה'". ראש...

שיחה לפרשת בלק

שיחה לפרשת בלק

  ב"ה שיחה לפרשת בלק בפרשתנו, פרשת בלק, מפגישה אותנו התורה עם אחד משונאי ישראל המובהקים - בלעם הרשע, אב-טיפוס לשונאי ישראל מסוג המסוכן ביותר. עתיקה היא שנאת ישראל וימיה כימי העם. וקולעים בזה דבריו של הרמב"ם באגרת תימן, אשר מגדיר גם את טיבה ומקורה, וזה לשונו: ומפני שיחד אותנו הבורא במצוותיו וחוקותיו, והתבארה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, שנאמר: ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים, קנאונו עובדי עבודה זרה כולם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם להלחם בה' ולעשות עמו מריבה, ואלקים הוא ומי ירב לו? אולם בעוד שעתיקה השנאה עצמה,...

מצדיקי הרבים – לג´ אלול

מצדיקי הרבים – לג´ אלול

מתוך הספר ´דבר לדור´ - אסופת דרשות,רשימות ומאמרים מאת הרב שאול ישראלי זצ"ל, הוצאת ארז, תשס"ה.   מצדיקי הרבים*   מורי ורבותי, אנחנו מתייחדים עם זכרו של האדם הגדול, מרן הרב זצ"ל. מכאן, מהבית הזה, היתה אורה יוצאה על ארץ ישראל, על עם ישראל. ואם האור הזה הולך ומתרחק מאתנו, עם זאת אנחנו משתדלים לאחוז בשיפולי גלימתו, לאחוז בזכרו, בהנהגתו, בדרכו, כדי שישמש לנו איזשהו מורה דרך, כפי שחז"ל אומרים (ילק"ש ואתחנן תת"ל): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי..." - אני יודע שמעשי לא יגיעו לדרגה כזאת, אבל אני צריך לשאוף אליה, אני צריך לראות את הגדלות הגדולה ולשאוף, לראות,...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד