• מגמתה של
    הישיבה היא
    שיהיה שם שמים, שם התורה, שם ישראל
    ושם ארץ ישראל, מתקדש על ידה בעולם
    מרן הראי״ה קוק זצ״ל

שיעורים גמרא הלכה אמונה

שבח פירותיה של ארץ ישראל

שבח פירותיה של ארץ ישראל

  ט"ו בשבט שבח פרותיה של ארץ ישראל בברכת מעין שלוש שמברכים על הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל אנו אומרים "לאכול מפריה ולשבוע מטובה".   הטור בסימן ר"ח מביא בשם רבינו יונה שאין לומר נוסח זה כיון שלא ראוי לחמוד את התאווה הגשמית שבאכילת פירות הארץ אלא רק את קיום המצוות התלויות בארץ (ונראה לי שדבריו מכוונים ע"פ המדרש ששואל על בקשתו של משה רבינו: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" מקשה המדרש "וכי לאכול מטובה הוא צריך וכי לשבוע מטובה הוא חסר", ומתרץ המדרש שמשה נתאווה לקיים את המצוות התלויות בארץ).   הב"ח שם במקום דוחה את דברי רבינו...

קדושת הארץ

קדושת הארץ

קדושת הארץ א. שיטת התוספות ב. שיטת הרמב"ם ג. האם פטור תרו"מ מהתורה הוא משום תנאי במצוה או משום חסרון בקדושת הארץ ד. חיוב מצוות התלויות בארץ לדעת הרמב"ם – מדאורייתא או מדרבנן בקדושת עולי בבל ה. ביאור דעת הרמב"ם על פי מרן הרב זצ"ל ו. מחלוקת בית הלוי והרב זצ"ל בתלות בין חיובי המצוות ובין קדושת הארץ איתא ביבמות (פב:): דתניא בסדר עולם, אשר ירשו אבותיך וירשתה - ירושה ראשונה ושניה יש להן, ושלישית אין להן... ר" יוחנן שם קאמר, דאלו דברי ר" יוסי אבל חכמים פליגי וס"ל דגם עתה חיוב תרומה דרבנן ולא דאורייתא, ור" יוחנן ס"ל כר"י....

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו

אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו

מה מיוחד בעמידה לפני הר סיני מבלי לקבל את התורה? ביאר האבודרהם, ע"פ דברי חז"ל, שישראל שעמדו רגליהם לפני הר סיני, פסקה זוהמתן, עצם העמידה גם מבלי קבלת תורה, ועל כך אנו אומרים "אילו קרבנו לפני הר סיני", זו מדרגה בפני עצמה - גילוי שכינה בפני כלל ישראל, רוממות הקדושה. זה פסוק מפורש: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ד" אלוקיך בחורב" - "שלא נשכח את מעמד הר סיני, ולא נסיר אותו מדעתנו אבל יהיו עיננו ולבנו שם כל...

מבזקים

פלייר חדשות

מעט מן האור

מעט מן האור
מעט מן האור
כחנו הגדול בסגולת קדושתנו הוא מונח, ועל ידי הארת אור תורתנו הוא מתגלה.. צריכים אנחנו שהכחות הצעירים היותר טובים והיותר מקודשים לקדושתה של תורה שבעמנו, הם יתועדו עמנו להתגדל באור תורה בתוך הישיבה הגדולה, הישיבה העולמית. (מרן הרב קוק)    
מעט מן האור
מעט מן האור
... יודע אני כמה ערגה נפשו ולבבו לשכלל את הבית הגדול והקדוש הזה, ולקוממו למכון תורה מרכזי, אשר כל בחור מתופשי התורה המצוינים, הצמאים לדבר ה' מעיר ה', ינהרו אל הבית הגדול הזה אשר במרום הררי הקודש, לקבל לקח תורת אמת תורת ארץ ישראל... (הרב חרל"פ זצ"ל, מתוך קריאה גדולה לחיזוק הישיבה)
מעט מן האור
מעט מן האור
זהו ענייננו בהר הקודש בירושלים, זו הישיבה המרכזית, לזכות את כלל ישראל מתוך מעלות התורה שבנו, והמזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו (הרב צבי יהודה קוק זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
השאיפה בתורה היא גדלות לא להיות בינוני הרחב פיך ואמלאהו (מרן הרב שפירא זצ"ל)    
מעט מן האור
מעט מן האור
"הולך וגדל דור עולה. צעירים הרואים לפניהם את דמותו של כבוד קדושת המורה, רבו של ישראל, צעירים המעורים בישוב, יקרי-רוח וצמאי-דעת, מושפעים ומשפיעים בשקידת התורה, מאהיבים שם שמים. יודעים להעריך את הציבור. מתוך שאיפה לשלמות העם ומדינתו, ובעז"ה עתידים הם לתפוס עמדות ראשונות בחינוך, בהוראה ובמנהיגות הדור". (הרב נתן רענן זצ"ל, בשמן רענן)

על הישיבה

על הישיבה

השיעורים מוקדשים

לע"נ

הרבנית פנינה סצנא בת יעקב אלעזר (כהנא שפירא)
הרב אלישע בן שלמה (וישליצקי)
הרב יוסי ולד

נגישות