חג החנוכה

חג החנוכה
ראש הישיבה הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

מתוך "התורה הגואלת", שיחות מרן רה"י הרצי"ה זצ"ל בעריכת הרב אביהוא שוורץ


חנוכה
 
בחג החנוכה אומרים ומברכים הלל שלם, שהוא על נס של ארץ ישראל.
בארצנו זאת, ארץ חיינו וקודשינו מופיעה שלימותו ואחדותו של ישראל, של "מי כעמך ישראל גוי אחד- בארץ", "ויברך (שלמה) את כל קהל ישראל" (מלכים א", ח,יד) , וכל הקהל הוא "מלבוא חמת עד נחל מצרים" (שם,סה 
כתמימותה של התורה, שהיא משיבת נפש, כן תמימותה של הארץ, שתיהן יחד בתוקף מתנתן הא-לוהית חיינו ואורך ימינו, בכל מילואן פרטיהן ודקדוקיהן. 
בתגבורתנו המופלאה המתגלית בענינו של נס ימי החנוכה, הכולל כאחד את ברכת ה" בנצח ישראל ועוזו אשר במערכות המלחמות של "מי כמוך בא-לים ה"", ובפנימיות האור אשר בתוך תוכו של מקדשו, כי לא אדם הוא להנחם. כמו בימים ההם כן בזמן הזה, מתוך דביקותנו המוחלטת של "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו", של "הדבקים בה" א-להיכם חיים כולכם היום", וקיימים לעד לעולם, באחדות הא-לוהית השלימה, של הטבע והנס כאחד, אשר על כך היתה מליצתו של מרן אבא זצ"ל : "טב למיתב טן דו"- כי טן הוא ראשי התיבות של טבע-נס. 
וכמו בימים ההם כן בזמן הזה הלוא אנחנו, ב"ה, עמוסים ומשופעים במערכת הניסים הנפלאות אשר בכוננות מעשינו, נגד מאמצי הרשעה התרבותית והמדינית של "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך", אשר מקומה איננו ניכר ולא חשוב ולא תופס במציאות התרבותית והמדינית, הלא ניכר וחשוב ותופס כל כך ערכה של ממשותנו תרבותית והמדינית והצבאית, גם בהשתלשלות אלה הניסים והנפלאות המסופרים בספר "אשיחה בנפלאותיך", ועוד הרבה יותר מזה, וגם וביותר במפלאות הסייעתא מן שמיא על לאוקמי ולאברויי גירסא שלנו, בהשתכללות בנייתנו הרוחנית והחומרית, וכל תוקפו של קידוש ה" אשר בהכרעת עיקר כוחה של מדינת ישראל, כי "ה" חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
ומתוך בירורה של תודעתנו השלימה הזאת, בשלימות תורתנו וארצנו, של כל  לימודה וקיומה, תחזור ותתחדש לנו בתוכנו ומתוכנו, הצלחת ישועתנו כולה, בתורה ובארץ, כימי עולם וכשנים הקדמוניות, כמו בימים ההם כן בזמן הזה. 
                                                                             בצפיית הישועה השלימה
                                                                                 צבי יהודה הכהן קוק
 
(מתוך התורה הגואלת ח"ד)

נגישות