17 פתיחת מעטפה בשבת

“תורה ותשובה – חד הם”

“תורה ותשובה – חד הם”
כללי

חודש אלול הוא חודש של תורה, וחודש של תשובה. אור התורה ואור התשובה שהתגלו אז, בחודש אלול, נשארו קיימים עד היום. בהר סיני נכרתה ברית על התורה ונכרתה ברית על התשובה, ובריתות אלו נשארו קיימות עד היום.קודם להזכרת שלוש עשרה מידות הרחמים, אנו אומרים “וזכור לנו היום ברית שלוש עשרה”, ולכאורה אין מובן על איזו ברית […]

בדין מסירת פרוזבול בעל-פה

בדין מסירת פרוזבול בעל-פה
כללי

בדין מסירת פרוזבול בעל-פה א. שיטת הרא”ש בירור נוסף בדעת הרא”ש ב. שיטת הרמב”ם מקור הרמב”ם השגת הראב”ד על הרמב”ם ותירוץ הכסף משנה ג. פסק ההלכה פוסקי זמננו    א. שיטת הרא”ש הגמרא בגיטין (לו:) עוסקת בדין מסירת פרוזבול בע”פ. וזו לשונה: ורב נחמן אמר אקיימנה. אקיימנה?! הא מיקיים וקאי! הכי קאמר אימא ביה מילתא דאע”ג […]

הכרה בכישלון

הכרה בכישלון
כללי

הכרה בכישלון “שובה ישראל עד ד” אלוקיך כי כשלת בעווניך”. זהו אחד מיסודות התשובה, האדם צריך לדעת שהוא נכשל. לא רק שלא עשה מצוות, אלא היה כשלון. לא להטיל את האחריות על מישהו אחר. התשתית של התשובה היא שאדם יש לו את ההכרה של “כי כשלת בעווניך”. האדם צריך לדעת שלא לטשטש, חשבון המעשים הוא […]

סוגיית קרן

סוגיית קרן
כללי

סוגיית קרן מקורות: סוגיא דף ב: קרן מחוברת ותלושה תוס” ורשב”א שם, תולדה דקרן מאי היא רש”י ורש”ש שם. סוגיא ה: רש”י ותוס” ד”ה “שכן”, ונחלת דוד. סוגיא טו. מחלוקת פ”נ קנסא או ממונא רש”י ור”ח שם ותוס” בעמוד ב” ד”ה “והשתא”. סוגיא טו: כלבא דאכל אימרי, תוס” ומהרש”ל. סוגיא יט: כשכשה באמתה רבינו ישעיה […]

תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל

תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל
כללי

הספד באזכרת השבעה תקיפי ארעא דישראל ומארי ארעא דבבל הרב שאר ישוב כהן שליט”א ברשות רה”י, מרנן ורבנן ורבותי. “אחימו בהספדאי דהתם קאימנא”. איזה הספד ניתן לומר יותר מההספד הזה? אפשר לבאר את מה שאמר אותו אמורא קדוש לתלמידיו “דהתם קאימנא” במשמעות כפולה. משמעות אחת, ששם הייתי רגיל להיות תמיד מהמקום הזה, בבית הזה, מקום […]

פלגינן דיבורא

פלגינן דיבורא
כללי

פלגינן דיבורא / ט:   במאמר זה יתבארו שיטות הראשונים המרכזיות בהסברת מהלך הגמ” והספיקות שהציגה וכן שיטות האחרונים בהבנת מחלוקת רבא ורב יוסף האם אמרינן “פלגינן דיבורא” או “פלגינן נאמנות”. כמו כן תבואר מחלוקת הראשונים כיצד מתבצע ה”פלגינן” בפועל. הסוגיא מתחלקת לשלושה ספיקות:   תוכן א.  פלוני רבעני לרצוני ב.  פלוני בא על אשתי […]

בגדרי חיוב ת”ת / ח.

בגדרי חיוב ת”ת / ח.
כללי

בגדרי חיוב ת”ת / ח. הגמרא (ח.) מביאה את דברי רב גידל בשם רב “האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלוקי ישראל” והקשתה, והלא מושבע ועומד מהר סיני?! ואם כן מדובר בשבועה שחלה על שבועה, ולכאורה יהיה פטור משבועתו זו, שלא חידש דבר! עונה הגמרא, שהחידוש כאן הוא שהאדם פטר […]

קבר רחל – מקום התפילה והגעגועים של כלל ישראל

קבר רחל – מקום התפילה והגעגועים של כלל ישראל
כללי

מתוך הספר מורשה קבר רחל – מקום התפילה והגעגועים של כלל ישראל* קבר רחל – ציון דרך בגאולהקבר רחל – כריתת ברית השבטיםצניעותה של רחלברית כרותה – לימוד תורה בצניעות קבר רחל – ציון דרך בגאולה* אני חושב שזו הפעם הראשונה שיש שמחה כזו בקבר רחל. אולי החסידים עשו פעם שמחה פה. תמיד באו כאן […]