דרגות בהטבת חלום לאור "קללות" בלעם

דרגות בהטבת חלום לאור "קללות" בלעם
ראש הישיבה מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

היפוך הרע לטוב במעשה בלעם היה באופן שבו בלעם כלל לא קילל אלא ברך ולא באופן שבלעם יקלל והקב"ה יסובב שאת שיהיה לטובת עמ"י.

הפיכת קללתו של בלעם לברכה
(ברכות דף נ"ה)
וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה
עין אי"ה ברכות ח"ב, פרק ט" סי" נ"ח

נח. וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה. היפוך הרעה לטובה אפשרי בשני אופנים, כי לפעמים יהיה דבר רע מורכב מכמה סבות רעות,
שכ"א בפני עצמה היא רעה ולכשיצטרפו הן הגורמות לאיזה רעה גדולה חלילה. ואפשר לפעמים שאותן הסבות עצמן הרעות תהינה הפוכות שתגרמנה את הטוב, כמו שהי" ביוסף שהסבות הרעות של מכירתו והאסרו גרמו את גדולתו. אך יותר טוב מזה שיהפך השי"ת את הסבות עצמן, שהתכלית הטובה תבא ע"י סבות טובות. והנה כקללת בלעם הרשע, הי" אפשר שיקלל והשי"ת יעשה את קללותיו לברכות, ואז הי" הדבר דומה להנחת הסיבות כמות שהן אלא שהתכלית תהופך. אבל כיון ששם השם ית" חכה בפיו, והוא בעצמו הי" מוכרח לברך, א"כ הסבות הגורמות בעצמן נהפכו לטובות. וזה נבקש שכשם שהפכת את קללת בלעם הרשע לברכה, בהפיכת הסיבות עצמן, לא רק התכלית לבדה, מרעה לטובה, כן תהפוך את כל חלומותי עלי לטובה. שאם היו מורים על סבות רעות, שמסבבות חלילה תכלית רעה, לא די שתהפוך את התכלית ע"י הנחת הסבות כ"א גם הסיבות תתהפכנה להיות סבות טובות נוחות ומשמחות. ואמר "עלי" אע"פ שכבר כלל ג"כ אחרים, להורות שכ"כ גדולה היא לאדם הישר תשוקתו להטבת זולתו, וכ"כ הוא מרגיש ברעת רעהו ומשתתף בצערו, עד שמילוי הבקשה ביחש לאחרים הוא ממש נוגע אליו, והכל נכלל בכלל "עלי לטובה".
 
נגישות