שופרו של חודש אלול

שופרו של חודש אלול
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל
שופרו של חודש אלול

חודש אלול הוא חודש של התעוררות לתשובה, והמקור לכך הוא בנתינת הלוחות השניות. הרא"ש וה"טור" מביאים את דברי "הפרקי דרבי אליעזר" )בפרק מו(, שתקנת חכמים לתקוע בשופר בחודש אלול, היא זכר לתקיעת השופר בחודש זה, שהייתה בהר סיני קודם לנתינת הלוחות השניות. משה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, וכדי שעם ישראל יהיה מוכן לקבל את התורה, הייתה תקיעה בשופר. במשך למעלה מחודש ימים פעלה התקיעה כדי שבני ישראל יהיו מוכנים לקבל את התורה.
אלא שמתוך תקיעת השופר שהייתה בשעת נתינת הלוחות השניות, ניתן ללמוד על יסוד נוסף הקיים בתקיעת השופר שאנו מצווים בה. ב"פרקי דרבי אליעזר" )שם( נאמר: "בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה", והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר העגל, והקב"ה נתעלה אותו היום בשופר, שנא": "עלה אלהים בתרועה ה" בקול שופר", ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בר"ח אלול בכל שנה ושנה". וה"טור" )שם( מוסיף: "כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו"" וכו".

אם כן אנו רואים שיש שני יסודות בתקיעת השופר. ייעודה של תקיעת השופר שתיקנו חכמים לדורות הוא אמנם התעוררות לתשובה על חטאים שנעשו בעבר, אך בנוסף לכך ניתן ללמוד מתוך תקיעת השופר בשעת נתינת התורה, שתפקידה של תקיעת השופר הוא גם להזהיר את האדם בנסיון, לבל יכשל פעם נוספת בחטא, וזהו חלק מחרדת הדין. וזהו לימוד לדורות, שבנוסף לעצם התשובה, יש צורך גם בחרדת דין, כפי שכתוב: "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" וגו" )עמוס ג, ו(. יש צורך להיות ערוכים לחשבון נפש. בשעה שיש קטרוגים על כלל ישראל, כל אדם צריך לבדוק עצמו, אם אין גם בו חסרון. כשם שהגמרא בברכות )בדף סג ע"א( אומרת, ש"נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין".

תקיעת השופר קודם לנתינת הלוחות השניות לימד אותנו שאין לנוח גם ארבעים ימים קודם מתן התורה, אלא צריך לבדוק ולהשגיח על המעשים, ולהיות ראויים למתן תורה, וכך בכל אלול, בשעת תקיעת השופר, אנו צריכים להתעורר ולבדוק את עצמנו. בשעת תקיעת השופר צריך להתחדש אצלנו זיכרון חרדת הדין שהיה בזמן נתינת הלוחות השניות. יש צורך בחרדת הדין, מפני שהחרדה היא חלק מקבלת התורה בטהרה. אמרו חז"ל: "לא ניתנו רעמים אלא לפשט עקמימות שבלב". אירועי החודש האחרון גם הם מעוררים את כולנו לחשבון נפש כללי ופרטי ויהי רצון שזכות השופר תעמוד לנו להכתב לחיים טובים.

נגישות