תורתו של רבי שמעון בן יוחאי

תורתו של רבי שמעון בן יוחאי
ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל
"תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר: "הנה ימים באים נאום ה" אלוקים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי ה"".ועוד שם בגמרא – "ונעו מים עד ים… ישוטטו לבקש דבר ה" ולא ימצאו", אמר רבי שמעון בר יוחאי: חס וחלילה שתשכח תורה מישראל, שנאמר "כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא) אלא מה אני מקיים – ישוטטו ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד" (שבת קלח). (ועיין במדרש על הפסוק "ויהי רעב בארץ", המשווים בין הרעב בימי אברהם, לרעב שיהיה לעתיד לבוא – לא צמא למים ולא רעב ללחם, כי אם לשמוע דברי ה").

וצריך ביאור בדברי רשב"י – אם לא ימצאו משנה והלכה ברורה במקום אחד, האם אין זה שכחת התורה? וההסבר לכך, כי רשב"י למד מהרישא של הפסוק "ישוטטו לבקש דבר ה"", שעצם העובדה שמחפשים ורוצים לשמוע דבר ה", היא הסימן והסיבה שלא תשתכח התורה. החיפוש הוא דרגה גדולה, העומדת למול הסכנה של שכחת התורה.

רבי שמעון בר יוחאי, אשר כדברי הגמרא (שבת יא) היה בגדר "תורתו אומנותו", ואשר העיד על עצמו: "ראיתי בני עליה והן מעטין, אם שניים הם, אני ובני הם" (סוכה מה), הוא אשר יכול להעיד ולומר לנו כי חס וחלילה שתשתכח תורה מישראל. ובמהרש"א שם ביאר – שרשב"י סובר, שהעוסק בתורה מלאכתו נעשית בידי אחרים (ברכות לה), ואמרו שם: הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, שהכוונה שאינם מבני העליה שאחזו בשיפולי גלימתו של רשב"י ושיטתו. אולם אשרי מי שזוכה לילך בדרכו להיות מבני עליה שתורתם אמונתם, והם הם הפועלים לכך שלא תשתכח תורה מישראל.

ובמהר"ל (בדרוש על התורה) דייק מדברי הגמרא הנ"ל במסכת שבת – כי פיזור וגלות ישראל, גורמים לפיזור וגלות התורה, שהיא צורתם של ישראל, וכשהתורה חוזרת לאכסניה שלה בארץ ישראל, בד בבד עם חזרתן של ישראל הרי היא תורמת חלקה לבלתי תשתכח תורה מישראל, וכינוס וקיבוץ דברי התורה אל מקום אחד, הרי גם הוא בכלל זה. לכן, גם דאגה למשפט התורה בישראל צריך שייעשה מתוך כינוסה ואיחודה של תורה, ולא בפיזורה, ויזכנו הקב"ה להידבק במידותיו של רשב"י ולפעול שלא תשכח תורה מישראל, בעז"ה.

נגישות