קבלת זיכוי גדול מידי בקניה מאתר ברשת (אינטרנט)

קבלת זיכוי גדול מידי בקניה מאתר ברשת (אינטרנט)
הרב אהרון כהן

בס"ד

שאלה:

קניתי סט צלחות "לא שבירות" מאתר בחו"ל.

שהגיע החבילה צלחת אחת היתה מרוסקת לחתיכות, פניתי לאתר אך אין שם מענה מלבד מחשב שמאפשר לכתוב את הבעיה וקבלת זיכוי על מה שנשבר וניזק.

כשמלאתי את הפרטים כתבתי שנשברה צלחת אחת ובקשתי זיכוי, אך המחשב כנראה לא יודע לחלק בתוך המוצר עצמו וקיבלתי זיכוי על כל חבילת הצלחות.

מה עלי לעשות?

תשובה:

 תחלה צריך לבאר שיש הבדל בין "גזל הגוי" ל"טעות הגוי".

גזל הגוי אסור לכל הפוסקים, אלא שנחלקו בטעם האיסור. האם הוא אסור משום גזל או משום חילול ה'.

טעות הגוי- הוא מציאות שהגוי טועה במשא ומתן עם היהודי. שכאן יש כמה חילוקים בפוסקים לפי מחלוקתם בהבנת ההיתר המובא בב"ק קי"ג ע"ב: "אמר שמואל טעותו {של גוי} מותרת".

שיטת הטור חו"מ סימן שמ"ח דהיינו אפילו להטעותו בכוונה, אך רק במציאות שהגוי לא ידע מזה, כדי שלא יהיה חילול ה'. מאידך, המרדכי (סי' קנח) הביא את הראבי"ה, שטעות הגוי מותרת רק אם הגוי טעה מעצמו, אבל להטעות את הגוי אסור. והביא ראיה מחולין צ"ד ע"א ששמואל עצמו אמר שאסור לגנוב את דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי.

הרמ"א סימן שמח סעיף ב הביא בסתם את דעת הטור, ובי"א את המרדכי. ובמהרש"ל (ביש"ש ב"ק פ"י סי' כ) פסק כדעת המרדכי להחמיר והביאו הש"ך שם ס"ק ג.

וכן ברמב"ם הלכות גזילה פי"א ה"ד כתב שאסור להטעות את הגוי. ובהלכה ה כתב שגם כאשר טעה מעצמו יש לישראל לומר לו "ראה שעל חשבונך אני סומך ואיני יודע, אלא מה שאתה אומר אני נותן לך", שאם לא כן יש לחשוש שהגוי בודק אותו אם הוא אדם ישר או לא, ונמצא שם שמים מתחלל.

ולכמה ראשונים איסור גניבת דעת הוא מן התורה (סמ"ג ל"ת קנה, יראים השלם קכד, ריטב"א חולין צד.) אכן יש אחרונים שכתבו שבגוי הוא דרבנן (ב"ח סי' רכ"ח ד"ה ואף אם בסופו, שו"ע הרב הלכות הונאה סעיף י"ב).

וראוי להביא כאן דברי באר הגולה שכתב: "ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן הטעות שהטעו הגוי ולא הצילחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה, וכמ"ש בספר חסידים תתרע"ד ורבים אשר קידשו את ה' והחזירו טעות הגוי בדבר חשוב גדלו והעשירו והניחו יתרם לעולליהם".

אכן כאן נראה ברור שהדבר מותר בלי שום חשש לפי שלא רק שהגוי טעה מעצמו, אלא שאתה אף אמרת לו שאתה מבקש החזר רק על צלחת אחת. ומה שהביא לך החזר על כל הצלחות הוא הפסיד עצמו שלא נתן אפשרות כזאת, וגם עכשיו הוא יכול בכל רגע לבדוק.

ולכן במקרה שלך אין בזה שום חשש.

נגישות