פרשת בא

פרשת בא

פרשת בא

“מעיד אני עלי שמיים וארץ” הגמרא ביבמות (ט”ז.) מספרת ש”בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת הבת לאחין… והיה הדבר קשה לחכמים, מפני שחכם גדול היה, ועיניו קמו מלבא לבית המדרש… אמר להם… מעיד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים: צרת הבת אסורה, עמון ומואב מעשרין מעשר עני […]

פרשת וארא

פרשת וארא

“מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה”. מה לא אמרו על פרשת וארא שאפשר למצות שם איזה משהו שעד היום לא אמרו אותו? “מקוצר רוח” את הפסוק “מקוצר רוח ומעבודה קשה” – מסבירים רוב הפרשנים שהכוונה היא שלבנ”י היה קוצר רוח. דהיינו, הם היו תחת עבודה קשה ולכן הם לא היו יכולים לשמוע. הרלב”ג על התורה […]

פרשת שמות

פרשת שמות

פרשת שמות [מסופר בתחילת רוח חיים על פרקי אבות של הרב חיים מוולוז’ין שבאה אישה אחת לט”ז ואמרה לו שהבת שלה חולה, והיא מבקשת מהרב שיתפלל עליה. אמר לה הט”ז עכשיו אני נכנס לשיעור, אז השיעור שאני אתן עכשיו יהיה לרפואת הבת שלך. והרב חיים מוולוז’ין מביא את הסיפור הזה וכותב שמכאן לומדים שגם אדם […]

פרשת ויחי

פרשת ויחי

“ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה”. מעניין שדווקא הפרשה בה מסופר על מותו של יעקב אבינו פותחת במילים “ויחי יעקב”. גם פרשת חיי שרה המספרת על מיתת שרה אימנו פותחת במילים “ויהיו חיי שרה”, ומיד אחר כך כתוב “ותמת שרה”. צריך להבין את הרעיון […]

פרשת ויגש

פרשת ויגש

השפת אמת כותב שחג החנוכה מתחיל בחודש כסלו וממשיך בחודש טבת על מנת שהוא יאיר את המחשכים של חודש טבת. חודש טבת הוא זמן של חורף, של תנומה כזאת. אצל הרבה אנשים יש הרגשה של התחלת זמן, ויש כאלה שאצלם הימים שלאחר החנוכה הם ממש התחלת הזמן. בהתאם לדברי השפת אמת אני רוצה לגשת לפרשת […]

שיחה לפרשת וישב

שיחה לפרשת וישב

“אלה תולדות יעקב יוסף” “וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו”. רש”י מפרש: ‘אלה […]