ביקשו לגנוז

ביקשו לגנוז

ביקשו לגנוז
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

תוכן המאמר א. הקדמה ב. ראשון המורחקים – יוסף ג. התוצאה – י’ הרוגי מלכות ד. הרחקת ר”מ ה. הרחקת דוד ו. הנבואה האחרונה – אזהרה מלמעט תורה ז. ההרחקות הביאו תועלת ח. נסיון העקידה ט. פרשיות בתורה בהם מופיע עניין זה י. הופעת התורה דווקא בדרך הזו יא. העצים בתנ”ך – תיקון לחטא הראשון […]

מסעי ישראל

מסעי ישראל
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

הרמב”ם ב’מורה הנבוכים[1]‘ כותב על עניין סיפורי התורה. ובדגש מיוחד, על מסעי בני ישראל במדבר. “יש כאן דברים שהם סתרי תורה גם כן, כבר נכשלו בהם רבים וצריך לבארם. והם אלו הספורים אשר ספר בתורה, אשר יחשבו רבים שאין תועלת בזכרם… וממה שצריך שתדעהו, כי אין בחינת הספורים הנכתבים, כבחינת הענינים הנראים. כי בענינים הנראים […]

למען תספר

למען תספר
הרב איתמר הרשקו, חגים: פסח, רבנים, שיעורים

בליל הסדר עם ישראל מצווים, לספר בכל שנה, את סיפור יציאת מצרים. בעקבות כך, תקנו חכמינו את סדר ההגדה. שדרכה אנו מספרים לבנינו, את סיפור ידיעת ה’ ביציאת מצרים. וכמו שנאמר בתחילת הפרשה – “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה’[1]“. ענין ידיעת […]

כשולחן הערוך

כשולחן הערוך
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

לאחר מתן תורה, מבקש הקב”ה ממשה. לצוות את ישראל, בעניין הקמת המזבח, במקדש. בתחילה מצווים ישראל, שלא לעשות ‘אלוהי כסף ואלוהי זהב’. ולאחר מכן ישנם המצוות, בעניין הבניה של המזבח. שהוא יעשה מאדמה, ושלא תונף על אבניו הברזל. וכן שיבנו כבש, על מנת לעלות על המזבח. מיד אחר כך, באה פרשת משפטים, המדברת בענייני ‘חושן […]

נסים לקראתו

נסים לקראתו
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

בזמן קריעת ים סוף, כשהיו המצרים על שפת הים, הם החלו לרוץ כמטורפים ומהומהמים לקראת המים[1]. וזאת למרות שהם אמורים היו, לברוח מהים. ביחד עם זאת המצרים מכריזים, שה’ נלחם גם במי שנשאר מאחור, בארץ מצרים. וכשם שהם לוקים כאן, כך לוקים אלו שבארץ מצרים[2]. המרחק שבין העיר פיתום, הנמצאת בקצה המדבר. לבין העיר רעמסס […]

החדש הזה לכם

החדש הזה לכם
הרב איתמר הרשקו, רבנים, שיעורים

המצווה הראשונה שמצווה הקב”ה את ישראל, היא מצוות קידוש החודש שבפרשה. ולמעשה ראויה הייתה התורה, להתחיל בפרשה הזו[1]. אלא שהקדימה התורה לפרט את מעשי הבריאה, על מנת להראות לאומות, שהארץ שייכת להקב”ה. והוא זה שמנחיל אותה, למי שישר בעיניו. עניין קידוש החודש, הוא סוד העיבור, שגילה הקב”ה לאדם[2]. שהעבירו לחנוך וממנו לנח, לשם ועבר. ומהם […]

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר

קידושין על תנאי למניעת יבום מומר
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב מנשה צימרמן, רבנים, שיעורים

תוכן: א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו גאונים: מומר אינו ‘אחיו’ ההבדל בין בעל מומר ליבם מומר ב. דין התנאי שאלה: מה התקנה למי שרוצה להתחתן עם אח של מומר וחוששת ליפול ליבום? א. דין יבום מומר מהר”מ מרוטנבורג: אומדנא שלא התחתנה ע”ד ליפול לפניו לפני שנענה על הפתרון […]

תפקיד הנחלה ביבום

תפקיד הנחלה ביבום
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שמואל יוסיפון, רבנים, שיעורים

תוכן: א. ראוי ושבח בנחלה ב. הנחלה כהקמת השם ג. מחלוקת התנאים בתפקיד הנחלה ד. יבום בשגגה ה. נחלה במומר ו. ירושת האב או האח אחד ממרכיבי פעולת היבום הוא קבלת נחלת הנפטר על ידי האח המייבם. דבר זה מפורט במשנה ביבמות (ד, ז): “הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו”. ההבנה המקובלת היא שכתוצאה […]

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין

גט ‘מהרש”ם’ – אפקעינהו רבנן לקידושין
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב בנימין פלהיימר, רבנים, שיעורים

תוכן: פתיחה למפרע או מכאן להבא עצת המהרש”ם סיכום פתיחה מצינו כמה פעמים בהלכות גיטין את המושג של הפקעת קידושין, מטרת המאמר לפרוס בקצרה את שיטות הראשונים בדין זה וכן את הנפ”מ של האחרונים בסוגיה (ישנם שני סוגים של הפקעה אחד עם גט ואחד בלי גט במאמר נדבר על הפקעה עם גט).[1] המשנה (גיטין לב) […]

כפיה בגט

כפיה בגט
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב אריאל אלפר, רבנים, שיעורים

שאלה האם אדם שמגרש מחמת חיוב ממון שהוא חייב את עצמו אם לא יגרש נחשב גט ברצון? לדוגמא, הסכם נישואין שבו הבעל מתחייב לפני הנישואין שכל זמן שחיים בנפרד ולא נותן גט יתחייב לתת מזונות מרובים. והמטרה כדי שיגרש מהר ולא יגרום ל”סחבת”. והבעל, כדי לא להתחייב במזונות אלו יגרש. האם גט שינתן ממניע כזה […]

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני

תיקון ממזרות למפרע בע”מ שתנשאי לפלוני
הלכה, הלכה: אבן העזר, הרב שאול גרינפלד, רבנים, שיעורים

תוכן: א. מחלוקת הראשונים בקדמה ונישאת לאחר ב. ביאור דברי הרה”מ והמגדל עוז ג. פסקי השו”ע והרמ”א ד. ביאורי האחרונים בדרך שיטת הרה”מ ברמב”ם ה. ביאורי אחרונים שלא על דרך הרה”מ. ו. מסקנה שאלה יעקב נתן גט לאשתו לאה, והתנה איתה ‘על מנת שתנשאי לשמעון’. לאחר שקבלה את הגט זינתה עם שמעון והרתה לו. לאחר […]

נגישות