פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו

פרשת כי תשא – ככלתו לדבר עמו
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ככלתו לדבר עמו משה רבינו קיבל את הלוחות הראשונים ביום י”ז בתמוז לאחר שישראל כבר היו מומרים כשחטאו בעגל ביום שלפני כן. מסיבה זו כשנתינת התורה ע”י הקב”ה למשה הייתה דווקא כעת ביום שלאחר החטא, דבר זה גרם למשה להבין שהוא חייב לשבור את הלוחות כי זהו רצון ה’. שכן הקב”ה הביא למשה קמח טחון […]

פרשת כי תשא – ואתה קח לך

פרשת כי תשא – ואתה קח לך
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת כי תשא, רבנים, שיעורים

ואתה קח לך בתחילת הפרשה, ישנם שלוש מצוות ייחודיות. בכך שאי שמירה עליהם, מביא לעונש. והשמירה עליהם, פועלת ומגינה. המצווה הראשונה – נתינת התרומה לצורך הקרבת קורבנות השנה. שבו כל אחד מישראל, נותן בכל שנה ושנה, מחצית השקל בדיוק. וכאשר עושים כך, אזי יש לכל אחד מישראל, חלק בהקרבת הקורבנות. אך אם לא שומרים לעשות […]

פרשת תרומה – זכור תשפ”א

פרשת תרומה – זכור תשפ”א
פרשת השבוע, פרשת תרומה, ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א, רבנים, שיעורים

פרשת תרומה – זכור התשתית לבניין המקדש – מחיית עמלק בדרך כלל פרשות תרומה תצווה מופיעות ביחד, ועמן פרשת זכור. כנראה שיש קשר גדול בין חובת בניית המקדש, המשכן, שבזה עוסקות פרשות תרומה תצווה, לפרשת זכור. מחיית עמלק קודמת לבניין בית המקדש, כך אומרת הגמרא )סנהדרין כ:) וכך פוסק הרמב”ם (הל’ מלכים פ”א ה”ב). יש […]

זמן סעודת פורים – פורים משולש

זמן סעודת פורים – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

סעודת פורים שחל בשבת –תשובות האחרונים          א.          בית יוסף אורח חיים סימן תרפח וכתב הר”ן בפרק קמא דמגילה (ג. ד”ה מתני’) על מה שכתב הרי”ף בשם הירושלמי (שם ה”ד) סעודת פורים מאחרין ולא מקדימין כשחל ארבעה עשר להיות בערב שבת שעיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום שאין מוקפין חומה עושין סעודה עד אחד […]

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה

עצי שיטים עומדים – פרשת תרומה
הרב איתמר הרשקו, פרשת השבוע, פרשת תרומה, רבנים, שיעורים

עצי שיטים עומדים עם ישראל הצטווה במדבר להקים משכן העשוי מעצי שיטים. ובנוסף הם הצטוו להביא זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני וכן את אבני המילואים ואבני החושן. וזאת על אף שעם ישראל, המשועבד זה ארבעה דורות ובמשך מאתיים ועשר שנים – זכה הוא לעושר כזה גדול. ואף יותר עמים מבוססים, שלא יכולים להוציא […]

זמן משלוח מנות – פורים משולש

זמן משלוח מנות – פורים משולש
הלכה, הרב שמיר שיינטופ, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

זמן משלוח מנות          א.         תרומת הדשן סימן קיא בני אדם השולחים לחביריהם בפורים חלוקים וסדינים וכה”ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו? תשובה: יראה דאין יוצאים בהן דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא. כדמשמע בגמ’ פ”ק (ז ע”ב) דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו […]

וירב בנחל – שבת זכור- פורים

וירב בנחל – שבת זכור- פורים
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

שלוש מצוות נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ- למנות עליהם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את המקדש. בהפטרה לפרשת זכור אנו קוראים על קיום שתי המצוות הראשונות. שהם מינויו של שאול למלך על ישראל והציווי לשאול להכרית את זרעו של עמלק. למרות זאת שתי מצוות אלו לא באו בקלות לעם ישראל ואף לא מילאו את […]

והימים האלה

והימים האלה
הרב איתמר הרשקו, חגים, חגים: פורים, רבנים, שיעורים

והימים האלה  במגילת אסתר נאמר על ימי הפורים “הימים האלה נזכרים ונעשים”, שבכל דור ודור מאירים ימי הפורים מחדש על כל קצות העם בכל מקום בו הוא נמצא. וממש כמו בנעשה ונשמע- נזכר ונעשה, שבכוח ימי הפורים הצלחנו לממש את מתן תורה. וכמו שדרשו חז”ל במסכת שבת- שעד שלא קימו וקבלו את התורה מחדש בימי […]

נגישות